podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Ochrana osobních údajů

Splnění informační povinnosti v souladu s čl. 13 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – dále jen „Obecné
nařízení“) = INFORMACE O TOM, JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A
INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH.
Chceme být vašim důvěryhodným a transparentním partnerem, proto s osobními údaji
neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a mechanismy zabezpečení,
které minimalizují možnost jejich zneužití, zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi
klíčovými prioritami.
Správce osobních údajů
INSTITUT Bazální stimulace s.r.o.
sídlo a současně kancelář: J. Opletala 680, 738 01 Frýdek-Místek
IČO 25889966
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24700
telefonní kontakt: 558 434 920
emailový kontakt: institut@bazalni-stimulace.cz
(dále jen „Správce“)
Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je uchováváme
A. Pro marketingové účely – přímý marketing
Pro přímý marketing zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, kdy
Vám můžeme nabídnout další či navazující kurzy Bazální stimulace.
B. Pro účely Vašeho vzdělávání
Při přihlášení do některého z kurzů Bazální stimulace prostřednictvím webového formuláře evidujeme
Vaše osobní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře kurzu, dále které osobně vyplníte
do prezenčního listu u příležitosti absolvování kurzu Bazální stimulace, dále rovněž ty, které od Vás
získáme v průběhu absolvování kurzu Bazální stimulace.
Jedná se o tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo
narození, státní příslušnost, adresa bydliště, kontaktní údaje – telefon, email, zaměstnavatel, profese,
pracovní pozice, nejvyšší dosažené vzdělání, obor studia, škola (u studentů), údaj o členství v SKSaPA
(ano/ne), registrační číslo SKSaPA, pracovní zařazení, druh absolvovaného testu a datum jeho
absolvování, výsledek absolvovaného výstupního testu (získaný počet bodů), IP adresa, zdrojová URL
adresa.
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:
❖ Plnění smlouvy (splnění závazku ze smlouvy o absolvování kurzu),
❖ Právní povinnost (zákonem stanovené povinnosti v souvislosti s přijímáním a hodnocením
uchazečů o absolvování certifikovaných kurzů, účetní a daňová evidence),
❖ Oprávněný zájem (evidence Čestných prohlášení účastníků kurzů IBS, ověření řádného
členství v SKSaPA účastníků kurzů ze Slovenské republiky, ověření trvání studia účastníků
kurzů, kteří jsou studenty řádného denního studia, vedení Registru absolventů certifikovaných
kurzů Bazální stimulace®).
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je: Přijímání přihlášek účastníků kurzů; evidence
docházky jednotlivých účastníků kurzů; evidence a vyhodnocování testů; vedení dokumentace o
vzdělávání podle vzdělávacího programu, která dokládá skutečnosti nutné pro splnění povinností
vyplývajících ze vzdělávacího programu a která obsahuje seznam účastníků vzdělávání; vydávání
osvědčení a certifikátů o absolvování kurzů Bazální stimulace pořádaných Správcem, včetně jejich
dalšího zpracování a archivace v souladu s obecně závaznými právními předpisy; účetní a daňová
evidence.
U účastníků kurzů ze Slovenské republiky zpracováváme údaj o jejich členství v SKSaPA a registrační
číslo SKSaPA pouze k účelu ověření jejich řádného členství v SKSaPA, a to pro přiznání slevy z ceny
kurzů. U účastníků kurzů, kteří jsou studenty řádného denního studia, zpracováváme údaje o jejich
studiu (druh studia, škola) získané z potvrzení o studiu, a to za účelem přiznání slevy z ceny kurzů.
Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje:
Vaše osobní údaje, jakožto účastníků placených kurzů, budeme zpracovávat dle zákona č. 235/2004 Sb
o DPH, tedy 10 let od konce toho kterého zdaňovacího období.
Vaše osobní údaje, jakožto absolventů certifikovaných kurzů, budeme uchovávat podle zákona č.
499/2004 Sb. o archivnictví, konkrétně jeho Přílohy č. 2, přičemž tyto údaje jsme povinni uchovávat
a umožnit z nich výběr archiválií. Jedná se o Vaše osobní údaje nacházející se na třídních výkazech a
protokolech o závěrečných zkouškách (výstupní testy): titul, jméno, příjmení, datum narození, státní
příslušnost, druh absolvovaného testu IBS a datum jeho absolvování, výsledek absolvovaného
výstupního testu IBS (získaný počet bodů).
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám tato práva.
Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat
informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a
z jakých důvodů.
Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních
údajů, které se Vás týkají.
Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich osobních údajů, zejména
v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány.
Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení zpracování Vašich
osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.
Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě
Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny
jinému správci.
Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na
základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je zpracováním Vašich
osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo
podat stížnost u Dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu.
Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou adresovanou Správci, která musí
obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš požadavek. V případě elektronického podání musí být tento
požadavek zaslán z Vámi registrované emailové adresy.
Ochrana a zabezpečení vašich údajů
Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a technická opatření,
které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi
klíčovými prioritami. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.
Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky zpracování.
Všechny údaje jsou zpracovávány výhradně na území Evropské unie, nebudou předány do třetí země
mimo území Evropské unie.
Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zamezují zneužití,
poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání Vašich osobních údajů, až po vymazání
Vašich osobních údajů po vypršení souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro
splnění smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
Osobní údaje, které zpracováváme jako Správce, můžeme zpřístupňovat výhradně vlastním
zaměstnancům a dále zpracovatelům, kteří vykonávají:
a) externí daňové poradenství, zpracování účetnictví,
b) externí lektorování kurzů,
c) služby správy informačních technologií nutných k provozu naší výpočetní techniky a provozu
webových stránek.
Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě plnění zpracovatelské smlouvy uzavřené s
námi v postavení Správce, v této smlouvě se zpracovatelé zavazují k dodržování ochrany Vašich
osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a technické, organizační schopnosti toto zabezpečit
v odpovídajícím rozsahu.
Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
Vašich osobních údajích a o našich bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení Vašich osobních údajů.

15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se