podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Co je Bazální stimulace®

V České republice se koncept Bazální stimulace uplatňuje od roku 2003, kdy byla proškolena první pracoviště, ve Slovenské republice pak od roku 2005.  V průběhu dalších let byly proškoleny stovky poskytovatelů zdravotní péče, sociálních služeb a speciální školy. Koncept je integrován do péče nejen v nemocnicích, ale také v léčebnách dlouhodobě nemocných, odborných léčebných ústavech, rehabilitačních ústavech, hospicích, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je prezentován také ve výuce studentům na univerzitách studijních oborů ošetřovatelství, fyzioterapie, ergoterapie nebo speciální pedagogika. Od ledna roku 2003 bylo v České republice a Slovenské republice INSTITUTem Bazální stimulace podle Prof.Dr. FROHLICHA proškoleno více než 500 institucí poskytujících zdravotní péči, sociální služby nebo vzdělávání.

Po proškolení části personálu a implementaci konceptu do péče nebo pedagogické praxe dospěly některé instituce do fáze, v níž byly připraveny k odbornému auditu s cílem stát se „Certifikovaným pracovištěm konceptu Bazální stimulace“.  Audit je důležitou zpětnou vazbou pro poskytovatele péče o implementaci Bazální stimulace do praxe a o kvalitě poskytované péče. Po úspěšně proběhlém auditu a při splnění všech podmínek stanovených k certifikaci pracoviště je auditovaným institucím vystaven certifikát „Pracoviště Bazální stimulace“. Od roku 2006 prošlo úspěšným auditem v České republice i Slovenské republice více než 150 institucí.

V zemích Evropské unie patří koncept Bazální stimulace již více než 40 let k nejpopulárnějším pedagogicko-ošetřovatelským konceptům. Autorem konceptu Bazální stimulace je německý odborník na speciální pedagogiku prof. Dr. Andreas Fröhlich, který v sedmdesátých letech minulého století původně strukturoval tento koncept pro děti s těžkými vrozenými somatickými a mentálními postiženími. O deset let později koncept převedla do  intenzivní ošetřovatelské péči o pacienty s těžkými neuromuskulárními deficity prof. Christel Bienstein a od té doby úzce spolupracuje s prof. A. Fröhlichem na rozvoji konceptu nejen v oblasti péče o lidi s vrozenými postiženími, ale také za života získanými (úraz, onemocnění). Prof. Dr. Andreas Fröhlich celoživotně vedl Katedru speciální pedagogiky na Univerzitě v Landau, prof. Dr. Christel Bienstein vede od roku 1994 Institut výzkumu v ošetřovatelství na lékařské fakultě Univerzity Witten/Herdecke v Německu. V roce 2012 byla zvolena do funkce prezidentky Německé asociace pro zdravotnické profese. Oba dva profesoři jsou nositeli různých vyznamenání.

Společnou kooperací obou autorů se stal koncept interdisciplinární a internacionální, tzn. pedagogicko-ošetřovatelským mezinárodním modelem péče.

Okruh příjemců péče v konceptu Bazální stimulace je velmi široký, tento interdisciplinární model  se uplatňuje v péči o:

 • předčasně narozené nezralé novorozence (neonatologická intenzivní péče)
 • lidi s kombinovaným vrozeným tělesným a mentálním postižením
 • děti a dospělé v intenzivní péči (neuromuskulární deficity z důvodu onemocnění nebo úrazu (úrazy mozku, cévní mozkové příhody, aj.))
 • seniory, zejména i imobilitou a demencí
 • pacienty v paliativní ošetřovatelské péči (hospicová péče, oddělení paliativní péče)
 • v pedagogické praxi ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální pedagogika).

Jedinečnost konceptu Bazální stimulace tkví v tom, že je tento koncept propracován tak, aby s ním mohli pracovat u jednoho klienta různí profesionálové (lékaři, ošetřovatelský personál, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovníci, logopedové ,léčební pedagogové,  speciální pedagogové) za participace rodiny klienta. Ošetřovatelská péče v konceptu Bazální stimulace je strukturována tak, že v centru zájmu péče je klient a jeho rodina. Důraz je kladen na respekt individuality klienta a podpory jeho příbuzných v těžké životní situaci.

Koncept Bazální stimulace v péči využívá základní a nástavbové prvky. Základní prvky se lze naučit v  certifikovaných Základních kurzech Bazální stimulace a nástavbové prvky v certifikovaných Nástavbových kurzech Bazální stimulace.

Základní a nástavbové prvky se využívají v péči nejen k poskytování ošetřovatelských, terapeutických nebo pedagogických nabídek, ale také jako komunikační kanály s lidmi se změnou vědomí nebo kognitivních schopností.

Základní prvky konceptu:

 • stimulace somatická
 • stimulace vestibulární
 • stimulace vibrační (proprioreceptivní)

Cílem těchto prvků je primárně stimulovat vnímání tělesného schématu a zabezpečit základní životní funkce, jako je například příjem potravy, dýchání, sebepéče, polohování, spánek, potřeba aktivity. Sekundárním cílem je podpořit pohybové schopnosti, vytvoření důvěry v sebe sama, získání pocitu jistoty a bezpečí, a navázání komunikace. Využíván je především somatický dialog. Bazální stimulace zohledňuje v péči především kvalitu doteků poskytovaných ošetřujícím personálem a šetrnou manipulaci s tělem klienta. Kvalitní a šetrný dotek a manipulace s tělem umožňují klientovi orientaci v dané situaci, neevokují bolest, podporují vnímání tělesného schématu a důvěru v personál.

Nástavbové prvky:

 • stimulace taktilně-haptická (hmatová)
 • stimulace olfaktorická (čichová)
 • stimulace optická (zraková)
 • stimulace auditivní (sluchová)
 • stimulace orální (senzoriky dutiny ústní, orofaciálních svalů, svalu jazyka a chuťových vjemů)

Všechny základní i nástavbové prvky konceptu podporují zlepšení či znovuzískání motorických a kognitivních schopností člověka. Bazální stimulace se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb (Maslowova pyramida potřeb). Lidské potřeby jsou v konceptu Bazální stimulace jádrem deseti centrálních evropských cílů , které používáme  pro strukturu individuálních ošetřovatelských a terapeutických plánů. Cíle byly před deseti lety formulovány autorem konceptu profesorem Dr.  Andreasem Fröhlichem a spoluautorkou profesorkou Dr. Christel Bienstein. Na základě mnohaletých zkušeností těch, kteří s konceptem pracují, nebyly dosud centrální cíle pozměněny, ba naopak se stále více prokazuje, že relevantně odrážejí potřeby příjemců péče a zároveň posilují kvalitu a bezpečnost péče.

 1. Zachovat klientův život a zajistit jeho vývoj.
 2. Umožnit pocítit mu vlastní život.
 3. Poskytnout pocit jistoty a důvěry.
 4. Pomoci klientovi rozvíjet vlastní rytmus.
 5. Umožnit poznat okolní svět.
 6. Pomoci navázat vztah.
 7. Umožnit mu zažít smysl a význam věcí či konaných činností.
 8. Pomoci uspořádat život klienta.
 9. Poskytnout autonomii a zodpovědnost za svůj život.
 10. Pomoci klientovi objevovat svět a vyvíjet se.

Koncept Bazální stimulace umožňuje poskytovatelům péče uspořádat životní podmínky uživatelů zdravotní péče nebo sociálních služeb tak, aby byla podporována jejich autonomie, saturovány jejich základní fyziologické potřeby, ale také potřeba vztahu a sounáležitosti a bylo jim umožněno dožití jejich života v nejvyšší možné míře kvality. Proto je pro strukturu bazálně stimulující péče hlavním východiskem biografie klienta a participace rodiny na péči.

 • Z iniciativy autorů konceptu byla před 14 lety založena Mezinárodní asociace Bazální stimulace® (Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V.).
 • V roce 2005 byl v České republice založen INSTITUT Bazální stimulace.

Tato vzdělávací instituce je akreditována:

 • Ministerstvem zdravotnictví ČR k uskutečňování vzdělávacího programu Bazální stimulace, jehož absolvováním získají nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a zdravotnický záchranář zvláštní odbornou způsobilost.
 • Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR k uskutečňování vzdělávacího programu Bazální stimulace v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v sociálních službách.
 • Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k uskutečňování vzdělávacího programu Kurz Bazální stimulace v rámci dalšího vzdělávání speciálních pedagogů, učitelů speciálních škol a asistentů pedagoga.
 • Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky pro vzdělávací program Bazální stimulace na tyto profese: lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický asistent, logoped, psycholog a léčebný pedagog. Jmenované profese získají certifikovanou pracovní činnost.

Jedná se dosud o naprosto průlomové jedinečné vzdělávání, které umožňuje jít stejnou cestou všem odborníkům participujícím na péči. Absolventi certifikovaných kurzů obdrží od Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. certifikát platný ve všech zemích Evropské unie a také Švýcarsku a Norsku. Kromě tohoto certifikátu získají také certifikát výše uvedených ministerstev dle svého profesního zařazení.

INSTITUT Bazální stimulace poskytuje proškoleným pracovištím odborné poradenství a audity. Společnost také pořádá pravidelně od roku 2005 ve dvouletých intervalech vědecké Česko-slovenské kongresy Bazální stimulace s mezinárodní účastí . V listopadu 2019 na již 8.  kongresu došlo k slavnostnímu přejmenování společnosti. Do názvu společnosti bylo přidáno jméno autora Bazální stimulace Prof. Dr. Frohlicha. Kmotrem nového názvu byl samotný Prof.Dr.Frohlich, také spoluautorka Prof. Christel Bienstein, rovněž ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch, za Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky Monika Jankechová a prezidenti Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Za Českou republiku Jiří Horecký, za Slovenskou republiku Anton Machola.

V roce 2005 byl Českou televizí natočen dokumentární pořad „Klíč“ o činnosti INSTITUTu Bazální stimulace  a zavádění konceptu Bazální stimulace u poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb. Tento pořad byl podle sdělení České televize jedním z nejúspěšnějších Klíčů a byl několikrát reprízován. V roce 2010 a 2013 natočila Česká televize pokračování tohoto pořadu.

Zakladatelkou a ředitelkou INSTITUTu Bazální stimulace je první lektorka s mezinárodní certifikací Bazální stimulace PhDr. Karolína Friedlová, PhD. Je členkou Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V  a v roce 2010 zastávala funkci prezidentky této mezinárodní asociace. Úzce spolupracuje s autory konceptu Bazální stimulace prof. Dr. Andreasem Fröhlichem a prof. Dr. Christel Bienstein a podílí se na výzkumu. Je autorkou řady odborných publikací, článků a e-learningových vzdělávacích programů, pořadatelkou vědeckých kongresů s mezinárodní účastí na téma Bazální stimulace, odbornou auditorkou proškolených pracovišť v České a Slovenské republice v konceptu Bazální stimulace. Od roku 2003 vyučuje na vysokých školách, v současné době vyučuje na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Je patronkou Dětského centra Domeček, p. o., v Ostravě, občanského sdružení Šafrán dětem a veřejné charitativní akce „Každý metr pomáhá“, která je součástí mistrovství ČR v horském maratonu dvojic Beskydská sedmička.

Sousloví Bazální stimulace® je překladem názvu projektu EU, chráněného Komunitární ochrannou známkou (CTM) „BASALE STIMULATION“ Nr. 904663, „Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich® “ Nr. 2047726, Wort-/Bildmarke „BASALE STIMULATION“ Nr. 30640655 . Vlastníkem této ochranné známky a projektu je mezinárodní společnost Internationaler Förderverein Basale Stimulation e. V. Tyto ochranné známky jsou platné pro země EU, Švýcarsko a Norsko. Bez souhlasu vlastníka této ochranné známky a projektu EU nesmí v rámci EU nikdo používat ani sousloví BASALE STIMULATION, ani překlady tohoto označení. Ochrana formou ochranných známek má zajistit odbornost a kvalitu souvisejících úkonů aby nedošlo k zavádějícímu nebo nesprávnému výkladu, co „Bazální stimulace“ je. INSTITUT Bazální stimulace má s Internationaler Förderverein Basale Stimulation e. V uzavřenou licenční smlouvu. Na území České a Slovenské republiky má INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA zapsány v rejstříku ochranných známek tyto kombinované  ochranné známky:„INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA“, „BAZALNÍ STIMULACE“, „INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE“, „INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE IBS“, „INŠTITÚT BAZÁLNEJ STIMULÁCIE IBS“, „BAZÁLNA STIMULÁCIA“, „INŠTITÚT BAZÁLNEJ STIMULÁCIE podľa Prof. Dr. FRÖHLICHA“.