Upozornění na necertifikované kurzy

Sousloví Bazální stimulace® je překladem názvu projektu EU, chráněného Komunitární ochrannou známkou (CTM) „BASALE STIMULATION“ No. 904663, jejíž platnost je v celé EU. Vlastníkem této ochranné známky a projektu je mezinárodní společnosti Internationaler Förderverein Basale Stimulation e. V., Stuttgart, DE (Mezinárodní asociace Bazální stimulace®). Bez souhlasu vlastníka této ochranné známky a projektu EU nesmí v rámci EU nikdo používat ani sousloví BASALE STIMULATION, ani překlady tohoto označení.

Ochrana formou ochranných známek má zajistit odbornost a kvalitu souvisejících úkonů, neboť je předpoklad, že přednášející, ani odborný garant, který není absolventem postgraduálního specializačního studia a není tímto certifikovaným registrovaným lektorem konceptu nemůže zaručit kvalitu poskytovaných informací účastníkům vzdělávacích aktivit s touto problematikou (kurzy, konference nebo přednášky) a může dojít k zavádějícímu nebo nesprávnému výkladu, co „Bazální stimulace®“ je.

INSTITUT Bazální stimulace® vede registr absolventů certifikovaných kurzů, kteří obdrželi mezinárodně uznávaný certifikát platný v celé EU. Certifikát deklaruje kompetence k provádění získaných praktických dovedností v přímé péči. Absolventi necertifikovaných kurzů se nemohou tímto certifikátem prokázat, a INSTITUT Bazální stimulace® nezodpovídá za případné nesprávné postupy a aplikaci konceptu do péče absolventy těchto necertifikovaných kurzů. V neposlední řadě může nesprávnými postupy dojít k poškození klienta.

Vzor platného certifikátu absolventa kurzu Bazální stimulace® vydaného Mezinárodní asociací Bazální stimulace®

platny-certifikat

Jiná osvědčení jsou neplatná, pokud nejsou vydaná Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

INSTITUT Bazální stimulace® je vlastníkem ochranné známky vydané Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky pod číslem zápisu 290946. Toto osvědčení je vydáno Úřadem průmyslového vlastnictví pro tyto třídy výrobků a služeb, 10, 16, 35, 41, 44. Třída 41 je třídou pro pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, školící a vzdělávací činnosti, výchovy a služeb v oblasti vzdělávání a pořádání odborných konferencí.

Objevily se semináře, které vyučují necertifikovaní lektoři. Tito jsou absolventy základních nebo nástavbových seminářů konceptu, kde prošli výcvikem v rozsahu pouhých 36 hodin. Někteří z nich neabsolvovali vůbec Základní kurz Bazální stimulace®, a přesto kurzy lektorují. Jako například, viz obrázky níže. Tyto osoby jsou plagiátoři a porušují autorská práva, neboť bez souhlasu kopírují autorské texty PhDr. Karolíny Friedlové. Certifikovaný lektor oproti tomu absolvoval 4-semestrální studium a je povinen se účastnit pravidelných vzdělávacích akcí pro lektory. Může se prokázat razítkem s registračním číslem a certifikátem od Mezinárodní asociace Bazální stimulace®.

Informace poskytované těmito černými lektory – pouhými absolventy základních, popřípadě nástavbových seminářů, mohou přímo poškozovat koncept Bazální stimulace® a často nevystihují ani jeho smysl. Během seminářů určených pouze pro použití konceptu v praxi si nemohli vytvořit odpovídající návyky a pochopit všechny souvislosti týkající se konceptu tak, aby jej byli schopni sami vyučovat.

Protože se jedná o poškozování konceptu Bazální stimulace® a klamání Vás, zájemců o tento koncept, informujte, prosím, pokud se s takovýmto lektorem setkáte, Institut Bazální stimulace®, který bude tyto případy řešit právní cestou. Zabráníte tím poškození konceptu Bazální stimulace® a možným následkům v péči o klienty a zároveň tím ochráníte i sami sebe, abyste dostávali za svoje peníze odpovídající kvalitu.

Absolventi necertifikovaných základních seminářů nemohou být zařazeni do certifikovaného nástavbového semináře. Zájemci o nástavbový seminář musí v tomto případě znovu absolvovat základní seminář, ale u certifikovaného lektora.

Obsahová náplň a časová dotace základních, nástavbových a prohlubujících kurzů je vázaná mezinárodním curriculem stanoveným Mezinárodní asociací Bazální stimulace®. Proto jsou kurzy akreditovány na základě mezinárodních regulí ve stejné časové a obsahové dotaci. Jiná časová dotace není přípustná, jinak by došlo ze strany Mezinárodní asociace k odebrání licence a certifikace.

Uchazeči o Nástavbový kurz Bazální stimulace® jsou nejdříve lustrováni v registru absolventů certifikovaného základního kurzu, jinak nemohou být do kurzu zařazeni. Bohužel se v České republice vyskytly vzdělávací subjekty, které nemají kompetence a vzdělání, tudíž nemají žádnou certifikaci pro lektorování kurzů Bazální stimulace® a přesto nabízejí kurzy s touto tématikou. Nabízejí školení v 6 -8- hodinové časové dotaci, což je trojnásobně nižší časová dotace, než je stanovena Mezinárodní asociací Bazální stimulace®. Samozřejmě nejsou členové této asociace, a tak nemohou vystavit absolventům mezinárodní certifikát vydaný právě touto asociací. Dochází k poškozování konceptu, neboť není těmito nekompetentními školiteli vyučován správně a jejich podání působí kontraproduktivně pro implementaci a filozofii konceptu. Absolventi jejich kurzů jsou poškozeni tím, že pokud se hlásí do certifikovaných nástavbových kurzů, nemohou být přijati, neboť nesplňují vstupní podmínky, a to je absolvování Základního certifikovaného 24hodinového kurzu.

bern2010

Prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace® Dr. K. Friedlová předává diplomy novým absolventům specializačního studia Certifikovaný lektor konceptu Bazální stimulace®, Bern, Švýcarsko, 2010

Reportáž z časopisu Mezinárodní asociace Bazální stimulace® o absolutoriu nových 16 Certifikovaných lektorů konceptu Bazální stimulace®, Bern, Švýcarsko, 2010

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy