Speciální pedagogika

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT ČR pod číslem Č.j.: 14077/2009-25-296 s názvem Kurz Bazální stimulace® byl v roce 2012 reakreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem Č.j.: MSMT 27 293/2012-25-479 (první akreditace byla realizována v roce 2009 a to pod Č.j.: 14077/2009-25-296). Spolu s reakreditací Kurzu Bazální stimulace® byla nově také získána akreditace Nástavbového kurzu Bazální stimulace® a to se stejným číslem jednacím. Obsahem těchto vzdělávacích programů jsou nové poznatky z pedagogiky. Bazální stimulace® je pedagogický koncept, který je určen pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením. Koncept Bazální stimulace® je strukturován na základě vědeckých pedagogických poznatků pro výuku dle individuálních vzdělávacích plánů. Koncept umožňuje žákům se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace strukturovat výuku dle jejich percepčních, mentálních, somatických, lokomočních a komunikačních schopností tak, aby akceptovala zdravotní znevýhodnění nebo zdravotní postižení žáka, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Pedagogický koncept Bazální stimulace® pracuje s výchozím předpokladem, že individuální vzdělávací plány žáků jsou strukturovány s ohledem na integraci nejbližšího sociálního prostředí žáka (zejména rodičů) do pedagogického procesu.

Autorem konceptu je Prof. Dr. Andreas Fröhlich, speciální pedagog, který koncept Bazální stimulace® strukturoval v 70. letech 20. století na základě vlastních dlouhodobých zkušeností a vědeckých poznatků s možnostmi podpory vzdělávání dětí, žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. V roce 2002 formuloval Prof. Dr. Andreas Fröhlich spolu s kolegy pedagogy se zemí Evropské unie na základě 30letých zkušeností s implementací konceptu do procesu vzdělávání centrální cíle pro stanovení individuálních vzdělávacích plánů.

Prostřednictvím konceptu lze ve vzdělávacím procesu podporovat u žáků se zásadním oslabení v oblasti kognitivních, percepčních, motorických a komunikačních schopností rozvoj hybnosti, fyzické nezávislosti, orientace a společenské integrace. Vychází z vývojové úrovně dítěte (žáka) a je jednou z možností poskytování podpůrných opatření při naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s těžkým zdravotním postižením.

Dne 9.7.2012 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY akreditace vzdělávací instituce Č.j.: MSMT 28 826/2012-25.

Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy