O nás

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA®

Informace o INSTITUTu Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA – v této prezentaci

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® s.r.o. je vzdělávací instituce akreditovaná:

Ministerstvem zdravotnictví ČR,
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky.

INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o. je:

členem Mezinárodní asociace Bazální stimulace®,
přidruženým členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
smluvní partner Slovenské komory sester a porodních asistentek.

Teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro aplikaci konceptu Bazální stimulace® lze získat v akreditovaných vzdělávacích programech, které uskutečňuje INSTITUT Bazální stimulace® s. r. o.

INSTITUT Bazální stimulace® je členem Mezinárodní asociace Bazální stimulace®. Absolventi certifikovaných kurzů obdrží od Mezinárodní asociace Bazální stimulace® certifikát platný ve všech zemích Evropské unie. Kromě tohoto certifikátu získají také certifikát níže uvedených ministerstev.

Společnost je akreditována Ministerstvem zdravotnictví ČR k uskutečňování vzdělávacího programu s názvem Základní kurz Bazální stimulace®, jehož absolvováním získají nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog zvláštní odbornou způsobilost.

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR je akreditována k uskutečňování vzdělávacího programu Základní kurz Bazální stimulace®, Nástavbový kurz Bazální stimulace®, Prohlubující kurz Bazální stimulace® I a Sexualita seniorů v rámci dalšího vzdělávání sociální pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v sociálních službách.

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je akreditována k uskutečňování vzdělávacího programu Kurz Bazální stimulace® a Nástavbový kurz Bazální stimulace® v rámci dalšího vzdělávání speciálních pedagogů, učitelů speciálních škol a asistentů pedagoga.

Jedná se dosud o naprosto průlomové jedinečné vzdělávání, které umožňuje jít stejnou cestou všem odborníkům participujícím na procesu podpory vývoje klienta a při péči o jeho tělesnou, duševní i sociální stránku. Tato spolupráce v kontextu stejného cíle podporuje kvalitu, bezpečnost péče a také šetří náklady na péči.

INSTITUT Bazální stimulace® získal také akreditaci Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky pro vzdělávací program Bazální stimulace® na tyto profese: lékař, setra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent. Jmenované profese získají certifikovanou pracovní činnost.

Společnost je také smluvním partnerem Slovenské komory sester a porodních asistentek pro pořádání vzdělávacích akcí s tématem Bazální stimulace® ve Slovenské republice.

Od roku 2007 je INSTITUT Bazální stimulace® patronem Dětského centra Domeček, p. o., v Ostravě (dříve Kojenecký ústav) a podporuje odborně, finančně a materiálně péči o děti v tomto zařízení. Od roku 2011 je patronem o.s. Šafrán dětem a od roku 2012 patronem o.s. Dotek Vizovice.

Jednatelkou INSTITUTU Bazální stimulace® je PhDr. Karolína Friedlová, která je první certifikovanou lektorkou konceptu Bazální stimulace® v České republice. Je členkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace® a od května 2010 do prosince 2010 zastávala funkci prezidentky této mezinárodní asociace. S konceptem Bazální stimulace® se seznámila a aktivně s ním pracovala v přímé péči na Klinice Waldviertel Klinikum Horn v Rakousku a Univerzitní Klinice Mnichov v Německu v letech 1990 – 2001. Postgraduální dvouleté studium pro certifikovaného lektora konceptu Bazální stimulace® vystudovala ve Vídni.

Od roku 2000 zavádí a prosazuje koncept Bazální stimulace® v České republice i ve Slovenské republice v oblasti zdravotní péče, především na odděleních intenzivní péče a následné péče (rehabilitační ústavy), dále u poskytovatelů sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením) a také do vzdělávacích programů speciálních škol v České republice.

První kurz Bazální stimulace® zorganizovala v roce 2003 na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od té doby sama lektorovala stovky kurzů. V roce 2005 založila akreditovanou vzdělávací instituci INSTITUT Bazální stimulace®, vyškolila tým lektorů, kteří lektorují Základní certifikované kurzy Bazální stimulace®. Je odborným garantem vzdělávacích programů Bazální stimulace® akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství ČR a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky. Úzce spolupracuje s autory konceptu Bazální stimulace® Prof. dr. Andreasem Fröhlichem a Prof. Dr. Christel Bienstein. Účastní se mezinárodních projektů v rámci EU v oblasti vzdělávání. Organizuje pravidelně Národní kongresy Bazální stimulace® s mezinárodní účastí a je pořadatelkou a recenzistkou odborných sborníků. Je rovněž autorkou řady odborných článků, publikací a e-learningových vzdělávacích programů.

Od roku 2006 superviduje proškolená zařízení a na základě těchto supervizí jsou zařízení certifikována jako Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®.

Od roku 2003 do roku 2005 byla odbornou asistentkou na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. V současné době vyučuje také na Filozoficko pedagogické fakultě Slezské univerzity v Opavě.

INSTITUT Bazální stimulace® spolupracuje při organizaci otevřených kurzů (kurzy pro jednotlivce) s těmito organizacemi:

 • Od roku 2003 NCO NZO Brno
 • Od roku 2005 Centrum pro vzdělávání a vědu Fakultní Thomayerovy nemocnice
 • Od roku 2005 Vzdělávací centrum Diakonie ČCE
 • Od roku 2010 pro Institut vzdělávání APSS ČR
 • Od roku 2010 IPVZ Praha
 • Od roku 2012 EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Od roku 2005 je INSTITUT Bazální stimulace® účasten v desítkách projektů ESF.

Kurzy Bazální stimulace® poskytuje INSTITUT Bazální stimulace® také jednotlivým zařízením na klíč „in house“. Výhodou těchto kurzů je:

 1. vhodné pro větší skupiny zaměstnanců
 2. možnost absolvovat školení přímo v organizaci
 3. menší náročnost na zajištění péče (personál neodjíždí mimo zařízení, časová úspora)
 4. možnost definovat specifické požadavky na obsah a cílovou skupinu klientů v zařízení
 5. finančně výhodné řešení pro školení více zaměstnanců (odpadají náklady na cestovní náhrady a ubytování zaměstnanců)
 6. možnost konzultovat problematiku s ohledem na individuální potřeby, možnosti a situaci organizace a jejich klientů
 7. možnosti ukázek praktických dovedností přímo na klientech zařízení

INSTITUT Bazální stimulace® pořádá kurzy Bazální stimulace® přímo v zařízeních již 9. rokem a po těchto zkušenostech z proškolených zařízení je jednoznačně prokázáno, že školení všech profesí, které se podílejí na péči o potřeby lidí přímo v zařízeních je nejefektivnější. 

INSTITUT Bazální stimulace® poskytuje také proškoleným pracovištím odborné poradenství a supervize. Cílem supervizí je certifikace proškoleného pracoviště. Certifikace se řídí pravidly stanovenými Mezinárodní asociací Bazální stimulace®. Součástí supervize je kromě auditu také odborné poradenství proškoleného pracoviště. Základem je zpětná vazba pro poskytovatele péče. Dalším cílem je odhalit případné odchylky či nesrovnalosti v aplikovaných technikách konceptu a podpora při řešení individuálních problémů uživatelů péče.

Seznam proškolených a supervidovaných pracovišť

Společnost také pořádá pravidelně od roku 2005 ve dvouletých intervalech národní kongres s mezinárodní účastí s problematikou Bazální stimulace® a je vydavatelem odborných publikací.

V roce 2005 byl Českou televizí natočen dokumentární pořad „Klíč“ o činnosti INSTITUTu Bazální stimulace® s.r.o. a zavádění konceptu Bazální stimulace® u poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, kteří byli proškoleni INSTITUTEM Bazální stimulace®. Tento pořad byl dle sdělení České televize jedním z nejúspěšnějších Klíčů a byl několikrát reprizován. V roce 2010 natočila Česká televize pokračování tohoto pořadu.

INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o. nabízí:

 • Základní akreditované kurzy Bazální stimulace® (24 hodin)
 • Nástavbové akreditované kurzy Bazální stimulace® (16 hodin) – pouze pro absolventy základních kurzů
 • Prohlubující kurzy Bazální stimulace® I (8 hodin) – pouze pro absolventy základních i nástavbových kurzů
 • Prohlubující kurzy Bazální stimulace® II (8 hodin) – pouze pro absolventy základních, nástavbových i prohlubujících kurzů I
 • Supervize proškolených pracovišť s odborným poradenstvím a certifikací pracovišť
 • Národní kongresy Bazální stimulace® s mezinárodní účastí
 • Odbornou literaturu konceptu Bazální stimulace®
 • Akreditovaný vzdělávací program Sexualita seniorů (8 hodin)
 • Akreditovaný vzdělávací program Manipulace s imobilním klientem dle konceptu Kinestetické mobilizace® (8 hodin)

Obsahová náplň a časová dotace základních a nástavbových kurzů i prohlubujících kurzů I a prohlubujících kurzů II je vázaná mezinárodním curriculem stanoveným Mezinárodní asociací Bazální stimulace®. Proto jsou kurzy akreditovány na základě mezinárodních regulí ve stejné časové a obsahové dotaci. Jiná časová dotace není přípustná, jinak by došlo ze strany Mezinárodní asociace k odebrání licence a certifikace.

Uchazeči o Nástavbový kurz Bazální stimulace® jsou nejdříve lustrováni v registru absolventů certifikovaného základního kurzu, jinak nemohou být do kurzu zařazeni. Bohužel se v České republice vyskytly vzdělávací subjekty, které nemají kompetence a vzdělání, tudíž nemají žádnou certifikaci pro lektorování kurzů Bazální stimulace® a přesto nabízejí kurzy s touto tématikou. Nabízejí školení v 6 -8- hodinové časové dotaci, což je trojnásobně nižší časová dotace, než je stanovena Mezinárodní asociací Bazální stimulace®. Samozřejmě nejsou členové této asociace, a tak nemohou vystavit absolventům mezinárodní certifikát vydaný právě touto asociací. Dochází k poškozování konceptu, neboť není těmito nekompetentními školiteli vyučován správně a jejich podání působí kontraproduktivně pro implementaci a filozofii konceptu. Absolventi jejich kurzů jsou poškozeni tím, že pokud se hlásí do certifikovaných nástavbových kurzů, nemohou být přijati, neboť nesplňují vstupní podmínky, a to je absolvování Základního certifikovaného 24 – hodinového kurzu.

Sousloví Bazální stimulace® je překladem názvu projektu EU, chráněného Komunitární ochrannou známkou (CTM) „BASALE STIMULATION“ No. 904663, jejíž platnost je v celé EU. Vlastníkem této ochranné známky a projektu je mezinárodní společnosti Internationaler Förderverein Basale Stimulation e. V., Stuttgart, DE (Mezinárodní asociace Bazální stimulace®). Bez souhlasu vlastníka této ochranné známky a projektu EU nesmí v rámci EU nikdo používat ani sousloví BASALE STIMULATION, ani překlady tohoto označení.

Ochrana formou ochranných známek má zajistit odbornost a kvalitu souvisejících úkonů, neboť je předpoklad, že přednášející, ani odborný garant, který není absolventem postgraduálního specializačního studia a není tímto certifikovaným registrovaným lektorem konceptu nemůže zaručit kvalitu poskytovaných informací účastníkům vzdělávacích aktivit s touto problematikou (kurzy, konference nebo přednášky) a může dojít k zavádějícímu nebo nesprávnému výkladu, co „Bazální stimulace®“ je.

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy