Základní škola speciální a Mateřská škola speciální v Novém Jičíně

Zkušenosti s využitím konceptu Bazální stimulace při práci s dětmi s těžkým zdravotním postižením

V Základní škole speciální a Mateřské škole speciální v Novém Jičíně poskytujeme komplexní výchovně vzdělávací péči dětem a žákům s těžkým zdravotním postižením. Především pro děti s více vadami (kombinace těžké mentální retardace, tělesného postižení nebo smyslového postižení) je Bazální stimulace jedním ze základních podpůrných přístupů v rámci našeho pedagogického působení.

Jednotlivé oblasti Bazální stimulace (somatické, vibrační, vestibulární, taktilně haptické a orální podněty) používáme především při  cílené individuální práci v tzv. multisenzorické místnosti.

Ze somatických stimulací je mezi žáky velmi oblíbená masáž stimulující dýchání. Dechová cvičení se pak odrazí v rozvoji koncentrace pozornosti, zlepšení komunikačních dovedností  a celkového vnímání žáka. Nedílnou součástí somatických stimulací je správné polohování v pozici mumie nebo hnízda během odpočinkových či herních aktivit žáka. K podpoře lepšího  uvědomování si vlastního těla používáme frotýrování, stimulace materiály s různorodou strukturou povrchu (sisalové žínky, lufové rukavice) a dětské kojenecké masáže.

Vestibulární stimulace zařazujeme především pro zpestření výuky v tělovýchovných chvilkách. Využíváme pohupování v dekách, v závěsných houpačkách a válcích. Jakákoliv změna polohy těla či hlavy výrazně podporuje zlepšení prostorové orientace dětí a kvalitnější zrakové vnímání.

Vibrační stimulace mimo jiné napomáhají v rozvoji řeči. Podporují správný dechový rytmus. Již samostatný hlasový projev způsobuje vibraci. Při nácviku správného vyvozování jednotlivých hlásek napomáhá také vnímání vibrace vznikající na temeni hlavy nebo krku dítěte.

Somatické, vestibulární a vibrační stimulace se významně podílejí na správném budování tělesného schématu dětí s těžkým zdravotním postižením.

Prvky Bazální stimulace jsou zcela běžně začleňovány do všech denních činností dětí a žáků. Intenzivně se využívají při individuální práci v mulstisenzorické místnosti, prolínají se do rehabilitační tělesné, hudební a pohybové výchovy. Jsou také nezbytnou součástí odborné práce pedagogů Speciálně pedagogického centra v Novém Jičíně v rámci tzv. včasné intervence u dětí do 3 let věku. Nově začínáme používat šátek k nošení kojenců a imobilních dětí předškolního věku. Šátkování (polohování a manipulace prostřednictvím šátkového úvazu) umožňuje dětem zprostředkovat a intenzivně vnímat všechny druhy výše uvedených stimulací.

Bazální stimulaci používáme v naší speciální škole již 8 let. Pracujeme s ní jako s otevřeným konceptem a kombinujeme ji s celou řadou dalších podpůrných a stimulačních technik zaměřených na psychomotorický rozvoj našich dětí a žáků (Bobath koncept, orofaciální regulační terapie, bukofaciální terapie, canisterapie, muzikoterapie atd.)

Praxe nám jednoznačně potvrdila, že BS je jednou z významných možností, jak nabídnout jedincům s těžkým kombinovaným postižením kvalitativně nové smysluplné podněty a prožitky. Tento přístup u nich aktivuje vývojově starší a pro jejich další komplexní rozvoj využitelnější smyslové analyzátory.

Za pracovníky ZŠ a MŠ speciální v Novém Jičíně
Mgr. David Ježek – zástupce ředitelky školy

 

Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy