Základní kurz Bazální stimulace®

Akreditovaný MZ ČR, MPSV ČR a MŠMT ČR

Garant

PhDr. Karolína Friedlová
Praxisbegleiter für Basale Stimulation in der Pflege
Registrační číslo lektora Bazální stimulace®: 608
Člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®

Kurz je veden kvalifikovaným lektorem INSTITUTu Bazální stimulace®.

Od 1.6.2008 jsou základní kurzy akreditovány MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro tato uvedená nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. nelékařských zdravotnických povolání: všeobecná sestra dle §5; porodní asistentka dle §6, fyzioterapeut dle §24, ergoterapeut dle §7, logoped a psycholog dle §43, psycholog ve zdravotnictví dle §22. Tyto profese získají zvláštní odbornou způsobilost. Počet kreditních bodů: 14, reakreditace byla udělena v roce 2011 pod č. 140/2011/VZV. Od 1.9.2017 byla toto akreditace prodloužena – č. j.: MZDR 9956/2017-17/ONP.

Dne 24.7.2008 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace vzdělávací instituce č. 2008/327-I, v roce 2012 byla tato akreditace prodloužena pod č. 2012/0509-I.

Dne 7.10.2008 byla MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Základní kurz Bazální stimulace®, č. akreditace 2008/465-SP; pro sociální pracovníky (další vzdělávání sociální pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Tato akreditace byla prodloužena v roce 2012 pod č. 2012/0844-SP/VP pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Dne 29.9.2009 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Základní kurz Bazální stimulace®, č. akreditace 2009/603-PC; pro pracovníky v sociálních službách (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Rozsah vzdělávání: 24 vyučovacích hodin. Tato akreditace byla prodloužena v roce 2013 pod č. 2013/0989-PC/SP/VP pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Dne 20.6.2017 byla tato akreditace prodloužena – číslo akreditace A2017/0215-SP/PC/VP pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách.

Od 13.7.2009 jsou Základní kurzy akreditovány MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY pro tyto profese: speciální pedagog, učitel speciálních škol a asistent pedagoga. Č. j. vzdělávacího programu: 14077/2009-25-296. Druhá reakreditace byla udělena v roce 2015 pod č. j.: MSMT – 14878/2015-1-464. Dne 24. 7. 2018 akreditace prodloužena pod č. j.: MSMT-13323/2018-1-489.  Akreditace vzdělávací instituce byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena v roce 2012 pod č. j.: MSMT 28 826/2012-25. Dne 24. 7. 2018 prodloužena akreditace instituce pod č. j.: MSMT-23151/2018-1.

Dne 2.12.2009 byl Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky akreditován Vzdělávací program Bazální stimulace® pod č. 24965-1/2009-OZdV pro profese lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent. Dne 8.12.2014 byla akreditace studijního programu soustavného vzdělávání s názvem Vzdělávací program Bazální stimulace prodloužena pod číslem Z52993-2014-OZdV. Kreditní body budou přiděleny v souladu s aktuálním zněním Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky č. 366/2005 Sbírky zákonů, o kritériích a způsobu hodnocení soustavného vzdělávání zdravotnických pracovníků ve znění pozdějších předpisů.Časová dotace vzdělávacího programu je 40 vyučovacích hodin, vzdělávací program je dvoumodulový.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o účasti na odborné vzdělávací aktivitě.V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi priznáva 18 kreditov za základní kurz za pasívnu účasť.

Slovenská komora fyzioterapeutů uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a fyzioterapeutům přiznává 24 kreditů.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a přiznává 24 kreditů těmto profesím: masér, sanitář, praktická sestra.

1) Cíl akreditovaného kurzu

Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v konceptu Bazální stimulace®.

Dosažení odborných a praktických znalostí konceptu Bazální stimulace® a schopnosti reagovat a adekvátním způsobem saturovat potřeby lidí, u nichž je z jakýchkoli příčin změněna možnost komunikace, hybnost a vnímání. Také podpora jejich vlastních aktivit.

2) Akreditovaný kurz je určen pro:

 • poskytovatele zdravotní péče:
  lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra (zdravotnický asistent))
 • poskytovatele sociálních služeb:
  sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • učitele speciálních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagog, vychovatel školských zařízení
 • vyučující ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborech

3) Časová dotace akreditovaného kurzu

24 hodin

Každý účastník kurzu obdrží skripta vydaná pro tento kurz.

4) Obsahová náplň akreditovaného kurzu

 • teoretická východiska konceptu
 • neurologická vědecká východiska pro koncept Bazální stimulace®
 • smyslové vnímání, možnosti smyslové stimulace, stimulace vnímání u lidí se změnami v kognitivní oblasti
 • komunikace s lidmi se změnami v kognitivní oblasti, komunikační proces v konceptu Bazální stimulace®
 • stimulace hybnosti u lidí s poruchami pohybu (lidé s vrozeným tělesným postižením nebo postižení získané následkem onemocnění, úrazu)
 • Bobath koncept ve vztahu k Bazální stimulaci
 • tělesné schéma, stimulace tělesného schématu v konceptu Bazální stimulace®
 • nácvik praktických dovedností somatické stimulace
 • nácvik praktických dovedností vestibulární stimulace
 • nácvik praktických dovedností vibrační stimulace
 • integrace autobiografických prvků do struktury péče v konceptu Bazální stimulace®
 • 10 centrálních evropských cílů pro strukturu individuálních plánů
 • nástin obsahu nástavbového semináře

5) Výstupní certifikát

Účastníci kurzu, kteří vykonávají tyto profese, obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace®:

 • poskytovatelé sociálních služeb (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník v sociálních službách)
 • lékař a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent, sanitář, ošetřovatel)
 • speciální pedagog, učitel ve speciální škole, asistent pedagoga
 • vychovatel

Na vyžádání zašleme organizacím organizační manuál k uskutečnění akreditovaného kurzu Bazální stimulace® přímo v zařízení objednatele.

Zobrazit termíny kurzů

Fotogalerie ze Základního kurzu

Společná fotografie účastníků Základního kurzu Bazální stimulace, UNB Nemocnica Petržalka, Novorozenecká klinika M. Rusnáka a SZU, 19. – 21. 11. 2019, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků Základního kurzu (studenti a pedagogové) Ostravská univerzita, Lékařská fakulta , 29. – 30. 1. 2019, Ostrava

 

Společná fotografie účastníků Základního kurzu Bazální stimulace®, který proběhl v rámci dlouhodobého muzikoterapeutického výcviku ve spolupráci s Institutem integrativní muzikoterapie, z. ú., ve dnech 23.-24.6.2018 v Tloskově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků Základního kurzu (studenti a pedagogové)  Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta , 12. – 13. 6. 2018, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivní fotografie účastníků Základního kurzu Bazální stimulace konaného v Lontově ve dnech 25.-27.4.2018 v zařízení sociálních služeb „PLATAN“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků Základního kurzu (lékaři a sestry) z neonatologických klinik Univerzitní nemocnice Bratislava, Univerzitní nemocnice Košice a Univerzitní nemocnice Nové Zámky, 19.-21.3.2018, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivní fotografie účastníků Základního kurzu Bazální stimulace konaného v Trenčíně ve dnech 16. – 18. června 2015 na Katedře ošetřovatelství Trencianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

zk UNI Trencin2015

Tým lékařů a sester z Dětského oddělení ARO FN v Ostravě během kurzu z roku 2003

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy