Nástavbový kurz Bazální stimulace®

Podmínkou účasti v nástavbovém kurzu je absolvování základního certifikovaného kurzu.

Garant a lektor

PhDr. Karolína Friedlová
Praxisbegleiter für Basale Stimulation in der Pflege
Registrační číslo lektora Bazální stimulace®: 608
Člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®

Dne 24.7.2008 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace vzdělávací instituce č. 2008/327-I, v roce 2012 byla tato akreditace prodloužena pod č. 2012/0509-I.

Dne 13.2.2009 byla MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Nástavbový kurz Bazální stimulace®, č. akreditace 2009/102 SP; pro sociální pracovníky (další vzdělávání sociální pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). V roce 2013 byla tato akreditace prodloužena pod č. 2013/0233-SP (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Dne 11.8.2011 byla MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Nástavbový kurz Bazální stimulace®, č. akreditace 2011/0833-PC/VP; pro pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Reakreditace pod č. 2015/0630-PC/SP/VP byla udělena v roce 2015. V roce 2019 udělena další reakreditace pod číslem 2019/0668-PC/SP/VP.

Od 9.7.2012 jsou Nástavbové kurzy akreditovány MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY pro tyto profese: speciální pedagog, učitel speciálních škol a asistent pedagoga vzdělávacího programu pod č. j.: MSMT 27 293/2012-25-479. V roce 2018 byla akreditace instituce prodloužena pod č. j.: MSMT-23151/2018-1. Zároveň byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena akreditace vzdělávací instituce pod č. j.: MSMT 28 826/2012-25. Reakreditace vzdělávacího programu byla udělena v roce 2015 pod č. j.: MSMT – 14878/2015-1-464. Druhá reakreditace byla udělena v roce 2018 pod č. j.: MSMT-13323/2018-1-489.

Dne 2.12.2009 byl Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky akreditován Vzdělávací program Bazální stimulace® pod č. 24965-1/2009-OZdV pro profese lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent. Dne 8.12.2014 byla akreditace studijního programu soustavného vzdělávání s názvem Vzdělávací program Bazální stimulace prodloužena pod číslem Z52993-2014-OZdV. Kreditní body budou přiděleny v souladu s aktuálním zněním Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky č. 366/2005 Sbírky zákonů, o kritériích a způsobu hodnocení soustavného vzdělávání zdravotnických pracovníků ve znění pozdějších předpisů.Časová dotace vzdělávacího programu je 40 vyučovacích hodin, vzdělávací program je dvoumodulový.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o účasti na odborné vzdělávací aktivitě.V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi priznáva 12 kreditov za nástavbový kurz za pasívnu účasť.

Slovenská komora fyzioterapeutů uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a fyzioterapeutům přiznává 16kreditů.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a přiznává 16kreditů těmto profesím: masér, sanitář, praktická sestra.

1) Cíl Nástavbového kurzu

Rozšíření teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v Základním kurzu.

2) Kurz je určen pro:

 • poskytovatele zdravotní péče:
  lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra (zdravotnický asistent), sanitář, ošetřovatel)
 • poskytovatele sociálních služeb:
  sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • učitele speciálních škol, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, speciální pedagogy
 • vyučující ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborech

3) Obsahová náplň Nástavbového kurzu

 • Rozšiřující teoretická východiska pro koncept Bazální stimulace®
 • Poznatky z vývojové psychologie, prenatální a postnatální formy komunikace
 • Interakce a komunikace v konceptu Bazální stimulace®
 • Práce s autobiografickými prvky při stimulaci vnímání, pohybu a komunikačních schopností.
 • Vizuální stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
 • Olfaktorická stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
 • Auditivní stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
 • Anatomie a fyziologie dutiny ústní, fyziologie polykání
 • Orální stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
 • Orofaciální bodová stimulace (teorie, nácvik)
 • Taktilně – haptická stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
 • Struktura individuálních plánů s ohledem na individualitu, autonomii a bezpečnost dle 10 centrálních evropských cílů

4) Časová dotace kurzu

 • 16 hodin

Každý účastník kurzu obdrží skripta vydaná pro tento kurz.

5) Výstupní certifikát

Absolventi kurzu obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU (profese uvedené v bodu č. 2) a potvrzení o absolvování kurzu do indexu odbornosti nelékařských profesí s certifikovaným razítkem platným v celé EU. Podmínkou je 100% účast na výukových hodinách.

Pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách je kurz akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci dalšího vzdělávání.

Pro speciální pedagogy, učitele speciálních škol a asistenty pedagoga je kurz akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Registrované sestry a porodní asistentky ze Slovenské republiky obdrží Potvrzení o účasti na odbornej vzdelávacej aktivite vydané SKSAPA (12 kreditů dle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.). Profese: lékař, sestra, fyzioterapeut, porodní asistentka, zdravotnický asistent získají po ukončení Nástavbového kurzu Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu MZ SR, kterým získají certifikovanou pracovní činnost.

Na vyžádání zašleme organizacím organizační manuál k uskutečnění akreditovaného kurzu Bazální stimulace® přímo v zařízení objednatele.

Zobrazit termíny kurzů

Fotogalerie z Nástavbového kurzu

 

Společná fotografie účastníků Nástavbového kurzu Bazální stimulace, Národní ústav dětských chorob – Klinika dětské neurologie, 8.-9.10. 2018, Bratislava

 

 

Výuka v nástavbovém kurzu v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně:

nastavbovy1

nastavbovy2

nastavbovy3

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy