VIII. česko-slovenský kongres 2019

 VIII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace® s mezinárodní účastí

Přítomni budou autoři Bazální stimulace Prof. Christel Bienstein a Prof. Andreas Fröhlich (Německo).

Termín konání: pátek 15. 11. 2019, PODROBNÝ PROGRAM NÍŽE

Místo konání: kongres proběhne v prostorách národní kulturní památky v černouhelném dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice v centru Ostravy.

Kongres bude večer zakončen koncertem skupiny BUTY a rautem, na kterém budou podávána vína Regina Coeli z vinařství Trpělka & Oulehla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference se koná pod záštitou:

 •  Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, ministra zdravotnictví České republiky. Záštita (PDF).
 • Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a president European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly (E. D. E.). Záštita (PDF).
 • prof. PhDr. Mgr. Moniky Jankechové PhD., vedoucí odboru zdravotníckeho vzdelávania, Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky
 • Ing. Antona Macholy, predsedy Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike

Cena kongresu: 1490 Kč / 53 € (cena zahrnuje DPH)

Kongresový poplatek je nevratný.

JE MOŽNÉ UPLATNIT SLEVU V TOMTO PŘÍPADĚ:

 • 15% pro osoby, které pracují v zařízení, které je certifikováno INSTITUTem Bazální stimulace
 • 15% pro osoby, které pracují v zařízení, jež je členem APSS ČR
 • 15% pro řádné členy SKSaPA
 • 15% pro studenty řádného denního studia

Slevy je možné sčítat.

Program:

VĚDECKÁ RADA KONGRESU:

 • Prof. Dr. Andreas Fröhlich; Autor konceptu Bazální stimulace®, profesor speciální pedagogiky/Author of the concept of Basic stimulation®, professor of special education, Germany
 • Prof. Christel Bienstein; Spoluautorka konceptu Bazální stimulace®, vedoucí Oddělení pro výzkum v ošetřovatelství Zdravotnické fakulty Univerzity Witten/Herdecke, prezidentka Německého ošetřovatelského svazu/ Co-author of the concept of Basic stimulation®, professorship for the research in nursing, the head of the Department for the research in nursing of the Faculty of Health of the Witten/Herdecke University, the president of the Nursing union of Germany
 • PhDr. Karolína Maloň Friedlová; ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace® pro Českou a Slovenskou republiku / director of the INSTITUTE of Basic stimulation® for Czech and Slovak republic
 • Prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, Ph.D.; Univerzitní profesor, Všeobecná nemocnice (AKH), Lékařská fakulta, ředitelství ošetřovatelské péče, Vídeň, Rakousko; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovenská republika / University professor, AKH – Vienna General Hospital, Management of the Nursing service, Wien, Austria; St Elizabeth University of Health and Social work, Slovak republic
 • Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, Ph.D.; Primářka, Dětské kardiocentrum, Národní ústav srdce a cévních chorob, a.s., Bratislava/ Senior doctor of Pediatric Cardiac Intensive Care Unit at the National Institute of Cardiovascular Diseases, Slovak republic
 • Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.; Přednostka kliniky, Novorozenecká klinika M. Rusnáka, Fakultní nemocnice s poliklinikou Sv. Cyrila a Metoděje Bratislava/ Chief of Service, Newborn clinic, St. Cyril and Metod University hospital Bratislava, Slovak republic
 • PhDr. Iveta Matišáková, Ph.D.; děkanka Fakulty zdravotnictví, Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně/ dean of the Faculty of Health, University of Alexander Dubček Trenčín, Slovak republic
 • doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, Ph.D.; prorektorka pro vzdělávání, Katolická univerzita v Ružomberku/ vice-chancellor for education, Catholic university in Ruzomberok, Slovak republic
 • Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.; Přednosta Neonatologické kliniky, Univerzitní nemocnice Martin, Univerzitní profesor, Jesseniova lékarska fakulta v Martině, Univerzita Komenského v Bratislave/Chief of Neonatologie Service, University hospital Martin, University professor, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Slovak republic
 • doc. Mgr. Martina Bašková, Ph.D.; vedoucí Ústavu porodní asistence, Jesseniova lékařská fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě/ director of the Institute of Midwifery, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Slovak republic
 • Prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.; Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci /Institute of Special Education Studies, Faculty of Education, Palacký University Olomouc, Czech republic
 • doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, Ph.D.; vedoucí Ústavu speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě / director of the Institute of Special Education Studies, Faculty of Education, Comenius University in Bratislava, Slovak republic
 • prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta Kliniky Anesteziologie a resuscitace FN Ostrava, univerzitní profesor, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě / Chief of Service University hospital Ostrava, University professor, Faculty of Medicine, Ostrava University in Ostrava, Czech republic
 • prof. Paed.Dr. Eva Zacharová, Ph.D., univerzitní profesor Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, Bratislava / University professor, St. Elizabeth University of Health and Social Work, Bratislava, Slovak republic

KONGRESOVÝ JAZYK: český, slovenský, německý / LANGUAGE OF KONFERENCE: czech, slovak, german

KONGRES BUDE TLUMOČEN DO NĚMECKÉHO JAZYKA/DER KONGRESS WIRD IN DIE DEUTSCHE SPRACHE GEDOLMETSCHT

 

10:00– 11:30 REGISTRACE HOSTŮ, OBČERSTVENÍ / GUEST REGISTRATION, COFFEE BREAK, SNACK

 

 1. BLOK: 12:00 – 14:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, ZDRAVICE HOSTŮ / CELEBRATORY OPENING, SALUTATIONS OF GUESTS OF HONOUR

 • PRVOTNÍ VLIVY Z ČESKÉ REPUBLIKY NA KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE/ FRÜHE EINFLÜSSE AUS DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK AUF DAS KONZEPT DER BASALEN STIMULATION

          Prof. Dr. Andreas Fröhlich; Autor konceptu Bazální stimulace®, profesor speciální pedagogiky Author of the concept of Basic stimulation®, professor of special education, Germany

 • BAZÁLNÍ STIMULACE VE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU/ BASALE STIMULATION IN DER BILDUNG UND FORSCHUNG

          Prof. Christel Bienstein; Spoluautorka konceptu Bazální stimulace®, profesura za výzkum v ošetřovatelství, vedoucí Oddělení pro výzkum v ošetřovatelství Zdravotnické fakulty Univerzity Witten/Herdecke, prezidentka Německého ošetřovatelského svazu/ Co-author of the concept of Basic stimulation®, professorship for the research in nursing, the head of the Department for the research in nursing of the Faculty of Health of the Witten/Herdecke University, the president of the Nursing union of Germany

 

14:00 – 14:30 PŘESTÁVKA/PAUSE

 

 1. BLOK: 14:30 – 16:30
 • ZÁKLADNÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE NA UNIVERZITĚ V ČÍNĚ/BASISKURS BASALE STIMULATION AN DER UNIVERZITÄT IN CHINA

           PhDr. Karolína Maloň Friedlová, INSTITUT Bazální stimulace® pro Českou a Slovenskou republiku, INSTITUT der Basale Stimulation® für Tschechische und Slowakische Republik

           Prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Pädagogische Fakultät, Palacky Universität in Olomouc, Tschechien

 • VLIV NOVÝCH AGILNÍCH ŘÍDÍCÍCH POSTUPOVÝCH MODELŮ V BĚŽNÉM MEDICÍNSKÉM DNI. NOVÝ POHLED MULTIPROFESIONÁLNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOUCNOSTI NA PŘÍKLADU ODDĚLENÍ FRANZ- GERSTENBRAND KLINIKY ALBERTA SCHWEITZERA V GRAZU/ DIE EINFÜHRUNG NEUER, AGILER FÜHRUNGS- UND VORGEHENSMODELLE IM MEDIZINISCHEN ALLTAG. NEUER LOOK DES MULTIPROFESSIONELLEN SETTINGS DER ZUKUNFT AM BEISPIEL DES DEPARTMENTS FRANZ-GERSTENBRAND DER ALBERT SCHWEITZER KLINIK GRAZ

           Hartmann Jörg Hohensinner MBA, MSc.,Vedoucí ošetřovatelské péče /Pflegedienstleitung Department-Apallic Care, MG 2-4, Memory Klinik, Hospiz, Graz. Předseda Rakouské společnosti pro Wachkoma / Vorstand der Österreichischen Wachkoma Gesellschaft, Austria

           Michaela Löschnigg-Tausz, Praxisbegleiter für Basale Stimulation®, Austria

 • BAZÁLNÍ STIMULACE VE VZDĚLÁVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÝCH ASISTENTŮ A SOCIÁLNÍCH OPATROVNÍKŮ PRO SENIORY A LIDI S POSTIŽENÍM V RAKOUSKU/ BASALE STIMULATION IN DER BILDUNG DER PFLEGEASSITENTEN UND BETREUERN FÜR DIE SENIOREN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG IN ÖSTERREICH 

          PaedLic. Mgr. Ladislav Baran, Ph.D., pedagog, Centrum dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách – Vídeňská škola pro pracovníky v sociálních službách, Vídeň/ Pädagoge, Aus- und Weiterbildungszentrum für Sozialberufe – Wiener Schule für Sozialberufe, Austria

 

16.30 – 17:00: PŘESTÁVKA/PAUSE

 

 1. BLOK: 17:00 – 19:00
 • BODOVÁ OROFACIÁLNÍ STIMULACE PODLE PROF.C.MORALESE U NEDONOŠENÝCH NOVOROZENCŮ/OROFAZIALE REGULATIONSTHERAPIE NACH PROF.C.MORALES BEI FRÜHGEBORENEN

          Mgr. Katarína Chromčíková, Ph.D., Mgr. Jana Šubiková, Neonatologická klinika Univerzitní nemocnice Martin /Neonatologische Klinik ,Universitätsklinikum Martin, Slowakei

 • VYUŽITÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V PROCESU ODVYKÁNÍ DOSPĚLÝCH PACIENTŮ OD VENTILÁTORU/ DIE AUSNÜTZUNG DES KONZEPTES BASALE STIMULATION IN DEM PROZESS DES ABGEWÖHNEN DER ERWACHSENEN PATIENTEN VON DEM VENTILATOR

         Mgr. Renáta Morávková, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava / Klinikum für die Intensiv Medizin, Universität Klinikum Ostrava, Tschechien

 • IMPLEMENTÁCIA BAZÁLNEJ STIMULÁCIE DO EDUKÁCIE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM S CIEĽOM PODPORY KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI A ELIMINÁCIE AUTOSTIMULAČNÝCH PREJAVOV/DIE IMPLEMENTATION DER BASALE STIMULATION IN DIE EDUKATION DER SCHÜLERN MIT SCHWEREN MEHRFACHEN BEHINDERUNGEN MIT DEM ZIEL: DIE GESAMTE ENTWICKLUNG DER PERSÖNLICHKEIT ZU UNTERSTÜTZEN UND DAS AUTOSTIMULATIVE BENEHMEN ZU ELIMINIEREN         

         PaedDr. Blanka Bozdošová, Spojená škola internátna Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 140 /Sonderschule Vranov nad Topľou, Slowakei

 • VYUŽITIE BAZÁLNEJ STIMULÁCIE U KLIENTA PO MOZGOVEJ PRÍHODE V KONCEPTE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÍMU V PODMIENKACH ZARIADENIA PRE SENIOROV/ DIE NUTZUG DER BASALE STIMULATION BEI DEM BEWOHNER NACH DEM SCHLAGANFALL IN EINEM MULTIDISZIPLINAREM TEAM KONZEPT IM PFLEGEHEIM

          Bc. Zoltán Kurucz, Ružinovský domov seniorov, Bratislava/ Altersheim Ruzinov, Bratislava, Slowakei

 • ROLE HUMORU V HOSPICOVÉ PÉČI A BAZÁLNÍ STIMULACE / DIE HUMORROLLE IN DER PALIATIVE PFLEGE UND DIE BASALE STIMULATION

          PhDr. Mgr. Robert Huneš, ředitel, Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice/Direktor, Hospiz Heil. Jana N. Neumanna, Prachatice, Tchechien

 • KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE VE VÝUCE NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY/ DAS KONZEPT DER BASALE STIMULATION IN DEM UNTERRICHT AN DER MEDIZINISCHE FAKULTÄT OSTRAVA UNIVERZITÄT

         PhDr. Ilona Plevová, Ph.D., Mgr. Miroslava Kachlová, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita / Institut für Pflege und Geburtshilfe, Medizinische Fakultät, Ostrava Universität, Tschechien

 • IMPLEMENTÁCIA PRVKOV BAZÁLNEJ STIMULÁCIE DO VYSOKOŠKOLSKEJ PRÍPRAVY ŠTUDENTOV ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY NA PDF UK V BRATISLAVE/ IMPLEMENTIERUNG DER ELEMENTEN DER BASALE STIMULATION IN DIE UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG DER STUDENTEN DER SONDERPÄDAGOGIG AN DER PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT COMENIUS UNIVERSITÄT IN BRATISLAVA

         doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, Ph.D., PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD., vedoucí Ústavu speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě/ Leiterin des Institutes für die Sonderpädagogik, Comenius Universität, Bratislava, Slowakei

 • TABLET A JEHO MOŽNOSTI V KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE/ DAS TABLET UND SEINE MÖGLICHKEITEN IN DEM KONZEPT DER BASALE STIMULATION

           Bc. et Bc. Martin Friš, PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie Českobratrské církve evangelické Merklín / Sonderschule Diakonie, Merklin,   Tschechien

 • „ZÁBAVA A TANEC JE LÉK, KTERÝ NIKOMU NEUBLÍŽÍ“. METODA EXDASE – STIMULACE ZÁBAVY, POZITIVNÍ KOMUNIKACE A POHYBOVÉHO A TANEČNÍHO PROGRAMU V ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY/„ DER SPASS UND TANZ SIND MEDIKAMENTEN, DIE NIEMANDEN VERLETZTEN“. METHODE EXDASE- STIMULATION FÜR SPASS, POSITIVE KOMMUNIKATION UND BEWEGUNG- UND TANZPROGRAMM IN DER ALTERHEIMEN

          MgA. Petr Veleta, Ph.D.

 

19:00- 20:00: RAUT / EMPFANG

 

20:00- 21:00: KONCERT skupiny BUTY / KONZERT DER BAND BUTY

 

21:00-23:00 : RAUT / EMPFANG


 

Kongres je kreditován u České lékařské komory, Slovenské lékařské komory a Slovenské komory sester a porodních asistentek. ZDE

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se účastí na kongresu započítává 7 hodin celoživotního vzdělávání.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek a v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi priznávají kredity za pasívnu účasť.

Slovenská komora fyzioterapeutů uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a fyzioterapeutům přiznává kreditní body.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a přiznává kreditní body těmto profesím: masér, sanitář, praktická sestra.

Mediální partneři:

Generální partner:

 

 

 

 

 

 

 

Partneři:

Doporučujeme přihlásit na kongres i Vašeho partnera nebo jinou osobu pro společný sdílený zážitek z této události. Kongres nabízí ojedinělé spojení odbornosti i kultury a gastronomického zážitku. Kongres bude mít ráz divadelního představení.

Doporučujeme další den (sobota) prohlídku Dolní oblasti Vítkovic. Možno objednávat na: www.dolnivitkovice.cz. Vhodné také i pro celé rodiny (Svět techniky a Malý svět techniky U6).

 

Účastníci kongresu se mohou ubytovat v Hotelu Veronika, který se nachází nejblíže místu konání kongresu http://www.hotelveronika.cz/. Pro účastníky kongresu jsme vyjednali ubytování s 15% slevou.

Upoutávka na kongres ZDE

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy