Domov důchodců Bystřany u Teplic

V zařízení proběhl první základní seminář Bazální stimulace již v roce 2004, druhý v roce 2005 a letos se uskuteční již třetí seminář.

V lednu letošního roku jsme s manažerkou vyzvaly zdravotní sestry, aby zpracovaly postup, jak znalosti o Bazální stimulaci uplatňovat a zajistit, aby snaha časem nevyšuměla do ztracena. Sestry se k úkolu postavily zodpovědně. Výsledkem je zavedení dokumentace o Bazální stimulaci včetně fotodokumentace, pravidelné vyhodnocování zavedených prvků, konzultace s pečovateli, vybavení polohovacími pomůckami.

Miroslava Barešová
ředitelka

Aplikace Bazální stimulace v Domově důchodců Bystřany

Po zavedení dokumentace HINZ se zjednodušilo zaznamenávání provedených technik BS. Při kontrole nebyly shledány chybné zápisy v dokumentaci.

Prvky BS se u klientů provádí individuálně dle zdravotního stavu a aktuálních potřeb. Nejčastěji využívanou technikou je poloha HNÍZDO např. při podávání jídla a krmení klientů, dále u imobilních klientů, včetně mikropolohování,kdy se snažíme, mimo jiné, předcházet vzniku dekubitů.

Další často využívanou technikou je MSD – která se provádí u klientů většinou 1 krát týdně při celkové koupeli.

V domově se zvláštním režimem kde jsou ubytováni klienti s Alzheimerovou chorobou se osvědčila i závěsná houpačka.

Polohovací vaky se využívají dle potřeby ke zklidnění neklidných a hyperaktivních klientů s rizikem pádu.

21. 1. 2009
Petra Mikotová, Magda Kmeťová
všeobecné sestry

 

Vyhodnocení zavedení BAZÁLNÍ STIMULACE v Domově důchodců Bystřany od 2.2.2006 do 31.3.2006

Od 2. února se v našem zařízení začala zavádět Bazální stimulace. Obavy nás, zdravotních sester ohledně vstřícné spolupráce s pečovatelkami se nepotvrdily. Po celou dobu na pravidelných informačních schůzkách hodnotíme provádění vybraných technik.

Všichni – zdravotní sestry, pečovatelé, rehabilitační sestry dobře spolupracují.

Co se jeví jako problematické?

Samotný výběr klientů vhodných k provádění Bazální stimulace je obtížnější, než jsme si všichni mysleli. Někteří klienti sami vybranou techniku odmítli (stud), z toho pro nás vyplynulo, že koncept Bazální stimulace nejlépe uplatníme u klientů se zvýšenou ošetřovatelskou péčí. Vytipovaní klienti u MASÁŽE STIMULUJÍCÍ DÝCHÁNÍ necítí rozdíl mezi touto technikou a klasickou masáží (např.: p. M z 2. patra chtěla při provádění masáže stimulující dýchání pořádně namasírovat). Nejvíce se využívalo polohování s pomůckami (včetně mikropolohování), které se uplatňovalo u ležících klientů a lidí v terminálním stádiu. Jediným nedostatkem bylo, že klienti, u nichž jsme použili omyvatelné polohovací polštáře, byli propocení.

Ze strany příbuzných nebyl doposud zaznamenán žádný zájem o edukaci, ani o následnou spolupráci.

Doba, po kterou se prováděla Bazální stimulace, byla příliš krátká na to, aby se daly vyvodit závěry o efektu provádění těchto technik v našem zařízení.

S Bazální stimulací budeme pokračovat nadále s tím, že zjištěné nedostatky budeme konzultovat s Mgr. Friedlovou.

Vyhodnocení zpracoval kolektiv zdravotních sester, za které ji předávají koordinátorky

Petra Mikotová, Magda Kmeťová

 

BAZÁLNÍ STIMULACE – SUPERVIZE v Domově důchodců Bystřany

2012

Dne 14.9.2012 proběhla v Domově důchodců Bystřany již druhá plánovaná supervize Bazální stimulace ( dále BS ) s PhDr. Karolínou Friedlovou. Naším cílem bylo nejen obhájit certifikát, který nám byl udělen INSTITUTEM BS v roce 2006, ale i seznámení se s novými postupy v konceptu BS a předání si nových zkušeností.Základní kurzy proběhly v Bystřanech v roce 2004, 2005, 2006 a prošli jimi téměř všichni zaměstnanci. Nástavbový kurz se uskutečnil v roce 2008. Ti, kteří ještě nebyli v konceptu BS proškoleni, mají o kurz velký zájem a proto v příštím roce proběhne další základní kurz.Supervize probíhala jako vždy v příjemné atmosféře. Začali jsme teoretickou částí, a sice analýzou ze zpracovaných dotazníků, které jsme my, proškolení zaměstnanci vyplnili a zaslali PhDr. Friedlové. Analýza prokázala, že v našem zařízení jsou nejvíce využívány techniky somatické stimulace (zklidňující, povzbuzující masáže či koupele, masáž stimulující dýchání, polohování hnízdo, mumie, mikropolohování).Z nástavbových prvků využíváme v přímé péči optickou, auditivní, olfaktorickou, taktilně-haptickou i orální stimulaci. Aplikované prvky jsou zaznamenávány v dokumentaci.Při supervizi jsme si mimo jiné prakticky vyzkoušeli, jak je optická a vestibulární stimulace důležitá pro klienty dlouhodobě upoutané na lůžku. Prošli jsme cvičením na zrakové desiluze, což pro nás bylo velice přínosné. Dále jsme společně zanalyzovali námi připravené videozáznamy, které supervizorka pochválila.Následovala praktická část, kdy jsme společně prošli všechna čtyři patra. Každé patro máme odlišeno jinou barvou a výzdobou z důvodu lepší orientace klientů.Asi nejvíce se PhDr. Friedlové líbily stahovací rolety pomalované jednoduchými kresbami v sytých barvách., které jsou umístěny mezi jednotlivými lůžky a slouží nejen k zachování intimity, ale i jako optická stimulace pro imobilní klienty.V letošním roce jsme se rozhodli jedno patro specifikovat na pracoviště zaměřené na BS. Toto jsme také se supervizorkou projednali a na základě toho nám vnukla myšlenku, zapojit zaměstnance daného patra do výběru „svého“ loga, kterým se budou moci prezentovat. Ti se do vymýšlení s nadšením pustili a v současné době je již logo „na světě“.Supervize proběhla úspěšně, všechny stanovené podmínky byly splněny a my si velice vážíme, že nám byl opět vystaven certifikát pracoviště BS.Jsme přesvědčeni, že techniky BS zkvalitňují a zpříjemňují život našim klientům, proto jsou již nedílnou součástí každodenní péče.

Mikotová Petra
všeobecná sestra a koordinátorka BS v Domově důchodců Bystřany

2006

Dne 1.12.2006 proběhla v našem zařízení supervize s Mgr. Karolínou Friedlovou. Zúčastnili se jí zaměstnanci, kteří v minulých dvou letech prošli kurzem BAZÁLNÍ STIMULACE (dále jen BS).

Naším cílem bylo:

1) vyřešit problémy, které se vyskytly při provádění BS
2) procvičit některé techniky, abychom se ujistili, zda je provádíme správně
3) zhodnotit dokumentaci, kterou jsme si sami navrhli

Všechny tyto body byly prodiskutovány.

Dále jsme prošli jednotlivá oddělení. Na čtvrtém patře nám Mgr. Friedlová názorně předvedla, jak postupovat při provádění osvěžující nebo zklidňující koupele a koupele dle Bobatha na koupacím křesle CARINO.Na druhém patře „VÁŽKA“ jsme probrali vhodnost umístění zahradní houpačky. Sdělila nám své poznatky z jiných zařízení, kde se houpačka velice pozitivně osvědčila u klientů s demencí. Na prvním patře jsme požádali o pomoc s klientkou J.M., která je několik týdnů po operaci DK a nyní je odkázaná na naší pomoc. Zatím se s tím nedokázala smířit, v noci bývá často neklidná, svléká oblečení, strhává plenkové kalhotky. Mgr. Friedlová nám doporučila, abychom zkusili dát klientce hadrový sáček naplněný např. fazolemi. Tím by zaměstnala ruce a mohlo by dojít ke zklidnění. Požádali jsme naší ergoterapeutku, zda by nám tento sáček pomohla zhotovit.Nakonec jsme si společně prohlédli naší fotodokumentaci BS, která se jí moc líbila. Doporučila nám, abychom na webové stránky BS umístili více textů a fotoprací.Celá supervize probíhala v příjemné a uvolněné atmosféře. Myslíme si, že nám Mgr. Friedlová všem dodala motivaci nadále pokračovat v konceptu BS, který je pro naše klienty velice příznivý.

Koordinátorky BS: Mikotová Petra a Kmeťová Magda
Domov důchodců Bystřany

Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy