Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava byla zřízena v roce 1993.
Od samého počátku se zabývá výchovou a vzděláváním dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením. Jedná se o děti s hlubokou, těžkou a středně těžkou mentální retardací v kombinaci s různými formami dětské mozkové obrny, se zrakovými a sluchovými vadami, autistickými rysy a epilepsií.
Ve školním roce 2006/2007 se ve třech třídách vzdělávalo celkem 19 žáků od 5 do 20 let.
Ve školním roce 2007/2008 21 dětí ve 4. kmenových třídách. Z celkového současného počtu (21 žáků) je 80 % dětí imobilních, inkontinentních, nekomunikujících verbálně, plně odkázáni na pomoc další osoby. Rok 2008/2009 u nás absolvuje 24 žáků.
Výuka dětí s takto závažným postižením je personálně, organizačně, psychicky, fyzicky a finančně náročná. Klade vysoké nároky na organizaci vzdělávacího procesu, zajišťování podpůrných terapií a speciálních aktivit vedoucí k pozitivnímu osobnostnímu rozvoji handicapovaného dítěte.
Výchovně vzdělávací činnost speciální školy účelně doplňují metody konceptu Bazální stimulace.

Základní i nástavbový certifikovaný seminář Bazální stimulace absolvovalo 9 pedagogických pracovníků naší školy, to je 90 % pedagogického sboru. Odborné semináře mají vysokou úroveň, jsou obsahově velmi dobře propracované, teorii doplňují prožitkové výcviky. Pedagogové se demonstrativně stávají nevidomí, neslyšící, nepohybliví. Aspoň okrajově mohou prožívat to, co jejich žáci-děti s postižením.
V rámci semináře si pedagogičtí pracovníci aspoň okrajově přiblíží k světu handicapovaných dětí- žáků. Absolventi certifikovaných kurzů Bazální stimulace získají nejen nabité odborné vědomosti a dovednosti, ale i něco navíc-pozitivnější přístup k činnostem s handicapovanými dětmi, jiný pohled na život. Semináře pozitivně ovlivňují i vzájemnou spolupráci v kolektivu.
Odborný kurz zaměřený na polohování podle konceptu Bazální stimulace, který se uskutečnil v prostorách školy, absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci včetně studentek. Velkým přínosem bylo, že metody polohování se uskutečňovali přímo na jednotlivých žácích školy.

Metody konceptu jsme zakomponovali do běžného vyučovacího dne. Upravili jsme organizaci jednotlivých školních dnů, rozvrh hodin, vybavili jsme místnosti vhodnými pomůckami.
Veškeré školní aktivity vycházejí z konceptu Bazální stimulace a to nejen ve formě stimulací, ale také ve formě asistované péče u běžných denních činností a plnění cílů stanovených v individuálních vzdělávacích plánech, které nejsou děti schopny vzhledem ke svému postižení provést samostatně. Iniciální dotek považujeme ve vztahu k našim žákům za samozřejmost. Většina činností je prováděna před zrcadlem, čímž je dětem umožněna zraková kontrola a snadnější orientace.
Bazální stimulaci – uvolnění a protažení končetin děti přijímají s nadšením, jsou důkladněji připraveni na následující činnosti, nebo naopak je tělo po činnosti zklidněno.

Mimo základní metody Konceptu Bazální stimulace s ohledem na individuální potřeby jsou dětem nabízeny také nástavbové prvky, jako je olfaktorická stimulace, optická, auditivní, nebo orální či taktilně haptická stimulace.
K optické stimulaci využíváme denní světlo, rozdíl mezi světlem a tmou, světelný panel, desky s rozkladem světla, svíčky. Délka stimulace nepřizpůsobuje k zrakovému postižení dítěte, jeho momentálnímu rozpoložení a zdravotnímu stavu. Dětem ve vertikalizačních stojanech umožňuje poloha ve stoje vnímat zrakem mnohem více podnětů z prostředí, v němž se nacházejí.
Orální stimulace je přípravou k přijímání potravy a k usnadnění polykání s předcházením aspirace. Ke stimulacím používáme štětce, voda, lžíce, ubrousky a především ruce.
Při podávání jídla se dodržují všechny zásady konceptu Bazální stimulace-správná poloha těla, hlavy, zapojení zrakových, sluchových, čichových a chuťových analyzátorů.
Somatická stimulace – polohováníumožňuje vnímání tělesného schématu a orientaci v prostoru, Děti jsou polohovány dle konceptu Bazální stimulace do polohy mumie nebo do polohy hnízdo vždy po bazálně stimulující masáži. Používáme polohovací válce, klíny, hady, deky, kousky kožešin, polštáře, hračky dětem blízké, v rámci canisterapie i fenku Sany.
K podpoře somatického vnímání provádíme masáže. 1x týdně v rámci perličkové koupele, denně v průběhu vzdělávacího procesu. K masáži používáme olivový olej a jiné olejíčky s vonnými esencemi. Dobré zkušenosti mají pedagogičtí pracovníci s mátou peprnou. Uvolňuje horních cesty dýchací, svaly a povzbuzuje lymfatický systém. Děti jsou velmi často nachlazené a máta usnadňuje vykašlávání. Při silném zahlenění u dítěte provádíme kontaktní dýchání s vibrací po stranách hrudníku, což vede k usnadnění vykašlání hlenů a následně zklidnění dítěte.
Při osobní hygieně (somatická stimulace)děti poznávají své tělo hmatovým analyzátorem (zapojení zraku pro zpětnou kontrolu prováděné činnosti – používání zrcadla je samozřejmostí), Osobní hygiena se uskutečňuje prostřednictvím asistované péče – tzn. dítěti je vedena ruka při pohybu. K této formě stimulace používáme žínky, ručníky, popř. kartáček na zuby. Dětem ruce ponořujeme do teplé i studené vody a tím významně stimulujeme kožní receptory.
Pro potřebu vibrační stimulace a požadavků pedagogů jsme vybavili třídy vibranty-běžné dostupné kosmetické masážní strojky, zubní kartáčky a hračky na baterie, hudební nástroje umožňující při hraní cítit vibrace. Je tak zde propojena auditivní stimulace se stimulací vibrační.
Taktilně haptická stimulace umožňuje poznávat charakterové vlastnosti předmětů denní potřeby, což v podstatě spadá do náplně rozvoje hmatového vnímání ve smyslové výchově. Rozvoj hmatového analyzátoru se uskutečňuje pomocí didaktických pomůcek pro hmatovou výchovu a pomocí předmětů běžné denní potřeby, s nimiž by děti mohly přijít do styku. Nejčastěji využíváme předměty určené ke stolování, osobní hygieně a oblékání. Oblíbené jsou hry s vodou, nafukování balonků-zprostředkování pocitu nabývání hmoty v rukou dítěte.

Koncept Bazální stimulace je ideální pro práci s dětmi s kombinovaným postižením. Přispívá k celkovému rozvoji dítěte, zlepšuje kvalitu života dětí, povzbuzuje jejich psychický a fyzický vývoj.
Správné aplikování metod Bazální stimulace usnadňuje a urychluje kroky vedoucí ke zdárnému splnění úkolů stanovené v individuálních výchovně vzdělávacích plánech dětí.
Koncept Bazální stimulace zkvalitnil speciálně pedagogickou činnost pedagogů, sjednotil přístup pedagogických pracovníků k dětem, upevnil vztah a důvěru dítěte k pedagogovi.

 Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy